Техничко особље

Тодор Ленатов - домар/ложач

Ружа Четник - спремачица

Зорица Лешкић - спремачица

Драгица Бретт - куварица/сервирка