Продужени боравак

ПРОДУЖЕНИ БОРАВАК

 

     Програм рада у продуженом боравку реализује се у свим расположивим просторијама у школи, укључујући и спортску салу и школско двориште.

Наставни процес одвија се у учионици, а програм рада продуженог боравка се остварује у просторијама које су прилагођене и опремљене  за остваривање рада продуженог боравка.

     Током боравка у школи ученицима је  осигуран доручак, један кувани топли оброк и ужинa.

Просториje у којима ће ученици проводити већи део дана су светле, довољно велике, опремљене аудио-визуалном опремом, дидактичким помагалима, малом приручном библиотеком. За разноврсне ученичке активности осигурава се довољно потрошног материјала (папири, бојице, фломастери, темпере…)

     У опремању простора укључени су и родитељи према својим могућностима.

 

Циљеви и задаци продуженог боравка:

 

 • Од почетка навикавати децу на одређене норме понашања у школи.
 •  Подстицати сарадњу и сузбијати агресивност и остале неприхватљиве облике понашања.
 • Развијати комуникативност и свест о потреби прихватања свог места и улоге у колективу.
 • Развијање позитивног односа према раду.
 • Објашњавање да дечијем гласу и говору шкоди викање и претерано гласно говорење, као и да сувишна бука оштећује слух и онемогућује рад и игру.
 • Указивање на правила понашања у школи (долазак у тачно време, улазак у школску зграду, начин поздрављања наставника у школи и ван ње).
 • Однос према осталим сарадницима школе и ученицима, понашање у ходнику и дворишту (без вике, гурања, лупања вратима, седења по степеништу и спуштања низ ограду степеништа).
 • Подстицање ученика на свесно дисциплиновано и културно понашање свесним прихватањем правила, а не страхом од казне.   
 • Неговање навике за редовно одржавање личне хигијене, чување одеће, обуће и свог школског прибора.
 • Развијање позитивних особина личности, личне одговорности, уредности, са-мосталности, тачности, марљивости, критичког и непомирљивог односа према нераду, аљкавости и неуредности.
 • Развијање колективне одговорности и свесне радне дисциплине. Развијање навика да се лично допринесе уређењу просторија које користимо, распремање учионице. Оспособљавање ученика да одржавају хигијену просторија боравка.                  
 • Упућивање на културу понашања за столом, правилно употребљавање прибора за јело и коришћење санитарија.                            
 • Развијање хуманизма, колективизма, другарства и пријатељства, равноправних и хуманих односа међу половима.

 

 

 

 

 

 

ЧАСОВИ САМОСТАЛНОГ УЧЕЊА:

 

 • Упознавање ученика са условима потребним за успешно учење. Развијање радних  

               навика.

 • Оспособљавање ученика за планирање времена за рад, игру и одмор.                                    
 • Оспособљавање ученика за технику учења и коришћења разних извора информација,

               дечије штампе и друге литературе.

 • Неговање самосталности и упорности у раду. Упућивање на благовремено обављање радних  

               задатака и стварање навике да се задаци раде прегледно и уредно.

 • Развијање интелектуалних способности и интересовања за сазнањем.                                      
 • Неговање другарске помоћи и осећања за рад у колективу. 

                                                               

СЛОБОДНЕ АКТИВНОСТИ:

 

1. ЗДРАВСТВЕНА И ФИЗИЧКА КУЛТУРА: пружа се основно знање из области здравственог васпитања и остварују се следећи васпитни задаци:

 

 • Правилно развијање личности кроз разноврсне физичке активности, спортске дисциплине,     боравак на свежем ваздуху и др.Развијање навика за свакодневном физичком активношћу.
 • Стварање навика за редовну контролу здравља и ослобађање страха од лекара.
 • Развијање здравог односа према храни, упознавање са правилном исхраном и њеним утицајем на здравље људи.
 • Упознавање са болестима до којих долази због нехигијене и неправилне исхране.
 • Развијање такмичарског духа, пожртвованости, другарства, колективизма.

               

2. РАДНО-ТЕХНИЧКА КУЛТУРА: организује се рад са папиром, плодовима биљака, пластелином, вуницом,текстилом и стиче саобраћајна култура и остварују се следећи васпитни задаци:

 

 • Неговање самосталности и упорности у раду и поштовање рада и сваког радног човека. Изграђивање радне културе ученика (развијање способности, умећа и радних навика).          
 • Упознавање ученика са различитим материјалима за рад и развијање моторике шаке и прстију.
 • Развијање креативности, маште и спретности.
 • Упознавање са саобраћајним прописима и оспособљавање за правилно учешће у саобраћају.

 

 3. ГОВОРНА  КУЛТУРА: организују се читалачки часови, читање у себи и интерпретација књижевног дела и остварују се следећи васпитни задаци:

 

 • Оспособљавање ученика за усвајање технике читања и разумевања прочитаног.
 • Оспособљавање ученика да читају у себи са разумевањем.
 • Развијање лепог и изражајног препричавања прочитаног текста.
 • Развијање течног и тачног говора и одговарања на питања (без поштапалица, пуном реченицом).
 • Развијање културе слушања другог.
 • Оспособљавање ученика да запажају и самостално излажу своја запажања и утиске о прочитаном.
 • Богаћење ученичког речника.
 • Развијање љубави према књизи.
 • Развијање осећања за уредност и значај лепог писања.
 • Развијање љубави према завичају, природним лепотама и богатствима наше земље.

               

 4. ЛИКОВНА КУЛТУРА: цртање, сликање, вајање, примењена уметност, дизајн и естетско 

     процењивње:

 

 • Развијање способности ликовног изражавања.
 • Неговање и подстицање стваралачких способности ученика.                                                                            
 • Развој прецизности, спретности, истрајности, креативности и маште.                                            
 • Развијање осећаја за боју, облик и величину.

 

5. МУЗИЧКА КУЛТУРА: певање песама, слушање различитих музичких дела:

 

 • Развијање музичких способности ученика. Развијање осећаја за ритам.
 • Учење нових песама и бројалица.
 • Развијање слуха и гласа, испољавање стваралачког односа према музици.
 • Обогаћивање емоционалног живота и неговање потребе за музиком.

 

 

Веома битан део продуженог боравка је и сарадња са:

 

 • Одељенским старешинама : Разговор о раду, наставном садржају, о напредовању ученика, допунском раду са појединим ученицима. Праћење, уочавање и решавање насталих проблема код ученика.
 • Родитељима : Сарадња са родитељима свакодневна, благовремено решавање насталих проблема код ученика. Упознавање личности ученика у циљу јединственог деловања на развој његове личности.
 • Педагогом и психологом школе: Договор о организацији рада, слободних активности, помоћ у решавању проблема код ученика.